Altres tràmits

Mobilitat Doctorat Campus Iberus. Curs 2023-2024

Procediment per adquirir la condició d'assimilat/homologat a becari graduat o d'investigació de la UdL

 

Beneficiaris:

Becaris adscrits a contractes, convenis o projectes d'investigació que estiguin cursant els estudis de doctorat poden sol·licitar l'adquisició de la condició de becari graduat o d'investigació.

Termini:

El responsable del projecte o conveni pot sol·licitar en qualsevol moment a la Comissió de Recerca que el becari o becaria passi a la condició de becari graduat o d'investigació.

Sol·licitud:

  • Sol·licitud
  • La resta de documentació, credencial de becari, convocatòria i acta de resolució, no cal aportar-la d'acord amb l'article 28.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Requisits:

  • Durada mínima 1 any, amb la possibilitat de renovació per anys successius.
  • La quantitat anual ha de ser equivalent a la que percep el personal predoctoral en formació de la UdL.
  • Estar matriculat d'estudis de doctorat.

Sol·licitud d'autorització per participar en un projecte de recerca extern (PDI funcionari i laboral a temps complet)

Ajuts per a reparació i manteniment d'equipament científic

Adscripció/Desadscripció de l'activitat de recerca de PDI de la UdL a centres de recerca vinculats

Sol·licitud de docència

Sol·licitud de docència superior a 4 crèdits

Sol·licitud
Sol·licitud de docència fins a 4 crèdits S'ha de sol·licitar al departament

Permís d'absència

Permís d'absència superior a 10 dies Model català  Modelo castellano
Permís d'absència fins a 10 dies S'ha de sol·licitar al departament

 

Renúncia contracte i l'ajut

Document de renúncia del contracte i l'ajut

Model renúncia (Català)

Model renúncia (English)

 

Instància genèrica amb Usuari i Contrasenya

Document Instància genèrica   Model Instància genèrica (usuari i contrasenya)

 

   Darrera modificació: