Estades de recerca

Estades en altres centres per desenvolupar tasques de recerca. 2023 UdL_VRT

 

Beneficiaris: Personal investigador en formació amb finançament oficial i PDI
Termini: 1r període: Des de l’1 de març fins al 31 de maig de 2023 (Ambdós inclosos)
  2n període: Des de l’1 de juny fins al 30 de setembre 2023 (Ambdós inclosos)
  Convocatòria   
  Sol·licitud  
  Resolució 1r període   
  Esmena Resolució 1r període   
  Resolució 2n període   
  Acceptació 2n període  

 

Estades de mobilitat a l'estranger José Castillejo per a joves doctors/es 2023

Beneficiaris: Personal docent i/o investigador amb vinculació de funcionari interí o vinculació contractual, com a personal docent o investigador, que estigui en possessió del grau de doctor, i la data de finalització del contracte sigui posterior a la data de terminació de l'estada de mobilitat sol·licitada . La vinculació ha de ser amb un centre de recerca que compleixi els requisits exigits a larticle 8 de la convocatòria.
Característiques: Aquesta modalitat té per objecte finançar estades que afavoreixin i incentivin la mobilitat de joves doctors/es, que s'hagin incorporat recentment a la carrera docent i investigadora i mantinguin una vinculació contractual com a professors/es i investigadors/es amb els seus centres d'adscripció.
Convocatòria: Convocatòria Extracte Ordre Ministerial
Informació:

 

Web Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades 

Web Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes 
  Preguntes freqüents
Sol·licitud: Les sol·licituds es formalitzaran  a través de la Seu Electrònica del Ministeri (accés al servei en línia). Podeu trobar més informació sobre la formalització de les sol·licituds a l'article 11 de la convocatòria.
  Memòria del projecte Certificat validació organisme d'adscripció
Termini: del 17 de gener al 7 de febrer de 2024 a les 14.00 hores (hora peninsular)
Resolució: Resolució provisional  
  Resolució definitiva  
       
Documents: Certificat d'incorporació
  Memòria científica beneficiari
  Informe i certificat d'estada
  Modificació dates estada inci
  Comunicació renúncia

 

Estades de mobilitat a l'estranger José Castillejo per a joves doctors/es 2022

Beneficiaris:

Professors/es o investigadors/es amb vinculació de funcionari interí o vinculació contractual, com a personal docent o investigador, que en la seva formalització s'hagi requerit el grau de doctor/a, i la data de finalització del contrate sigui posterior a la datade fi de l'estada de mobilitat sol·licitada. La vinculació ha de ser amb un centre de recerca que compleixi els requisits exigits en l'artíclel 8 de la convocatòria.

Característiques:

Aquesta modalitat té per objecte finançar estades que afavoreixin i incentivin la mobilitat de joves doctors/es, que s'hagin incorporat recentment a la carrera docent i investigadora i mantinguin una vinculació contractual com a professors/es i investigadors/es amb els seus centres d'adscripció.

Convocatòira:

Convocatòria

Extracte Ordre Ministerial

Informació:

Web Ministerio de Universidades   

Web Ministerio de Educación

 

Preguntes freqüents

 

 

Sol·licitud:

Les sol·licituds es formamitzaran a través de la Seu Electròncia, en l'accés habilitat en el lloc web del Ministerio de Universidades

 

Memòria del projecte

Certificat validació organisme d'adscripció

Termini:

del 7 de gener al 9 de febrer de 2023 a les 14.00 hores (hora peninsular)

Resolució:

Resolució provisional

 

 

Resolució definitiva

 

 

 

 

 

Documents:

Certificat d'incorporació

 

Memòria científica beneficiari

 

Informe i certificat d'estada

 

Modificació dates estada inci

 

Comunicació renúncia

 

Estades de professors/es i investigadors/es sènior en centres estrangers 2023

Beneficiaris: Personal docent i/o investigador amb vinculació de funcionari de carrera dels cossos docents de les universitats públiques espanyoles, o pertanyents a les escales de recerca del CSIC o dels OPIs, o amb vinculació laboral indefinida de caràcter docent o investigador, per a la formalització del qual s'hagi exigit tenir el grau de doctor, o que formin part de les plantilles encarregades de les tasques de recerca en hospitals universitaris. Aquesta vinculació ha de ser amb un centre de recerca que compleixi els requisits exigits a l'article 8 de la convocatòria.
Característiques: La realització d'estades a l'estranger del professorat universitari i investigador amb experiència i trayectòria professional acreditades, en una actuació dirigida a propiciar la mobilitat amb fins d'actualizació permanent. Els centres per al qual se sol·licita l'estada de mobilitat hauran d'estar situats a l'estranger i seran universitats i centres de recerca altament competitius en l'àrea científica del candidat.
Convocatòria: Convocatòria Extracte Ordre Ministerial
Informació:

 

Web Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

Web Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes 
  Preguntes freqüents
Sol·licitud:  Les sol·licituds es formalitzaran  a través de la Seu Electrònica del Ministeri (accés al servei en línia). Podeu trobar més informació sobre la formalització de les sol·licituds a l'article 11 de la convocatòria.
  Memòria del projecte Certificat validació organisme d'adscripció
Termini: del 17 de gener al 7 de febrer de 2024 a les 14.00 hores (hora peninsular)
Resolució: Resolució provisional   
  Resolució definitiva   
       
Documents: Certificat d'incorporació
  Memòria científica beneficiari
  Informe i certificat d'estada
  Modificació dates estada inci
  Comunicació renúncia

 

Estades de professors/es i investigadors/es senior en centres estrangers 2022

 

Beneficiaris:

Professors/es o investigadors/es amb vinculació de funcionari de carrera dels cossos docents de les universitats públiques espanyoles, o pertanyents a les escales de recerca del CSIC o dels OPIs, o amb vinculació laboral indefinida de caràcter docent o investigador, que en la seva formalització s'hagi exigit tenir el grau de doctor/a, o que formin part de les plantilles encarregades de les tasques de recerca en hospitals universitaris. Aquesta vinculació ha de ser amb un centre de recerca que compleixi els requisits exigits en l'artícle 8 de la convocatòria.

Característiques:

La realització d'estades a l'estrager del professorat universitari i investigador amb experiència i trayectòria professional acreditades, en una actuació dirigida a propiciar la mobilitat amb fins d'actualizació permanent. Els centres per al qual se sol·licita l'estada de mobilitat hauran d'estar situats a l'estranger i seran universitats i centres de recerca altament competitius en l'àrea científica del candidat.

Convocatòria:

Convocatòria

Extracte Ordre Ministerial

Informació:

Web Ministerio de Universidades 

Web Ministerio de Educación

 

Preguntes freqüents

Sol·licitud:

Les sol·licituds es formamitzaran a través de la Seu Electròncia, en l'accés habilitat en el lloc web del Ministerio de Universidades

 

Memòria del projecte

Certificat validació organisme d'adscripció

Termini:

del 7 de gener al 9 de febrer de 2023 a les 14.00 hores (hora peninsular)

Resolució:

Resolució provisional 

 

 

Resolució definitiva 

 

 

 

 

 

Documents:

Certificat d'incorporació

 

Memòria científica beneficiari

 

Informe i certificat d'estada

 

Modificació dates estada inci

 

Comunicació renúncia

 

   Darrera modificació: