Estades de recerca

Estades en altres centres per desenvolupar tasques de recerca. 2023 UdL_VRT

 

Beneficiaris: Personal investigador en formació amb finançament oficial i PDI
Termini: 1r període: Des de l’1 de març fins al 31 de maig de 2023 (Ambdós inclosos)
  2n període: Des de l’1 de juny fins al 30 de setembre 2023 (Ambdós inclosos)
  Convocatòria   
  Sol·licitud  
  Resolució 1r període   
  Esmena Resolució 1r període   
  Acceptació  

 

Becas Iberoamérica. Santander Investigación - Curs 2020 - 2021

Ajut de mobilitat per promoure vincles de recerca amb Iberoamèrica

web Santander

Beneficiaris: PDI, Investigadors i Alumnes de doctorat
Característiques: Estades mínimes de 2 mesos fins a  4 mesos.  Import: 5.000 €
Termini: del  04/11/2019  al  16/03/2020 (ambdós inclosos)
Nou termini: del  04/11/2019  al  03/06/2020 (ambdós inclosos)
  Bases/convocatòria  Apéndix-A clàusula protecció dades
  Convocatòria UdL    
  Sol·licitud UdL    
  Llista provisional    
  Llista definitiva    
  Resolució  

Estades de mobilitat a l'estranger José Castillejo per a joves doctors/es 2022

 

Beneficiaris: Professors/es o investigadors/es amb vinculació de funcionari interí o vinculació contractual, com a personal docent o investigador, que en la seva formalització s'hagi requerit el grau de doctor/a, i la data de finalització del contrate sigui posterior a la datade fi de l'estada de mobilitat sol·licitada. La vinculació ha de ser amb un centre de recerca que compleixi els requisits exigits en l'artíclel 8 de la convocatòria.
Característiques: Aquesta modalitat té per objecte finançar estades que afavoreixin i incentivin la mobilitat de joves doctors/es, que s'hagin incorporat recentment a la carrera docent i investigadora i mantinguin una vinculació contractual com a professors/es i investigadors/es amb els seus centres d'adscripció.
Convocatòira: Convocatòria Extracte Ordre Ministerial
Informació: Web Ministerio de Universidades    Web Ministerio de Educación
  Preguntes freqüents
Sol·licitud: Les sol·licituds es formamitzaran a través de la Seu Electròncia, en l'accés habilitat en el lloc web del Ministerio de Universidades
  Memòria del projecte Certificat validació organisme d'adscripció
Termini: del 7 de gener al 9 de febrer de 2023 a les 14.00 hores (hora peninsular)
Resolució: Resolució provisional   
  Resolució definitiva   
       
Documents: Certificat d'incorporació
  Memòria científica beneficiari
  Informe i certificat d'estada
  Modificació dates estada inci
  Comunicació renúncia

Estades de mobilitat a l'estranger José Castillejo per a joves doctors/es 2021

 

Beneficiaris: Professors/es o investigadors/es amb vinculació de funcionari interí o vinculació contractual, com a personal docent o investigador, que en la seva formalització s'hagi requerit el grau de doctor/a, i la data de finalització del contrate sigui posterior a la datade fi de l'estada de mobilitat sol·licitada. La vinculació ha de ser amb un centre de recerca que compleixi els requisits exigits en l'artíclel 8 de la convocatòria.
Característiques: Aquesta modalitat té per objecte finançar estades que afavoreixin i incentivin la mobilitat de joves doctors/es, que s'hagin incorporat recentment a la carrera docent i investigadora i mantinguin una vinculació contractual com a professors/es i investigadors/es amb els seus centres d'adscripció.
Convocatòira: Convocatòria Extracte Ordre Ministerial
Informació: Web Ministeri  
  Preguntes freqüents
  Instruccions estades retroactives
Sol·licitud: Sol·licitud   Memòria del projecte
Termini: del 12 de juliol al 31 d'agost a les 14:00 h (hora peninsular)
Resolució: Resolució provisional   
  Resolució definitiva   
       
Documents: Certificat d'incorporació
  Memòria científica beneficiari
  Informe i certificat d'estada
  Modificació dates estada inci
  Comunicació renúncia

 

Estades de professors/es i investigadors/es senior en centres estrangers 2022

 

Beneficiaris: Professors/es o investigadors/es amb vinculació de funcionari de carrera dels cossos docents de les universitats públiques espanyoles, o pertanyents a les escales de recerca del CSIC o dels OPIs, o amb vinculació laboral indefinida de caràcter docent o investigador, que en la seva formalització s'hagi exigit tenir el grau de doctor/a, o que formin part de les plantilles encarregades de les tasques de recerca en hospitals universitaris. Aquesta vinculació ha de ser amb un centre de recerca que compleixi els requisits exigits en l'artícle 8 de la convocatòria.
Característiques: La realització d'estades a l'estrager del professorat universitari i investigador amb experiència i trayectòria professional acreditades, en una actuació dirigida a propiciar la mobilitat amb fins d'actualizació permanent. Els centres per al qual se sol·licita l'estada de mobilitat hauran d'estar situats a l'estranger i seran universitats i centres de recerca altament competitius en l'àrea científica del candidat.
Convocatòria: Convocatòria Extracte Ordre Ministerial
Informació: Web Ministerio de Universidades  Web Ministerio de Educación
  Preguntes freqüents
Sol·licitud: Les sol·licituds es formamitzaran a través de la Seu Electròncia, en l'accés habilitat en el lloc web del Ministerio de Universidades
  Memòria del projecte Certificat validació organisme d'adscripció
Termini: del 7 de gener al 9 de febrer de 2023 a les 14.00 hores (hora peninsular)
Resolució: Resolució provisional   
  Resolució definitiva   
       
Documents: Certificat d'incorporació
  Memòria científica beneficiari
  Informe i certificat d'estada
  Modificació dates estada inci
  Comunicació renúncia

Estades de professors/es i investigadors/es senior en centres estrangers 2021

 

Beneficiaris: Professors/es o investigadors/es amb vinculació de funcionari de carrera dels cossos docents de les universitats públiques espanyoles, o pertanyents a les escales de recerca del CSIC o dels OPIs, o amb vinculació laboral indefinida de caràcter docent o investigador, que en la seva formalització s'hagi exigit tenir el grau de doctor/a, o que formin part de les plantilles encarregades de les tasques de recerca en hospitals universitaris. Aquesta vinculació ha de ser amb un centre de recerca que compleixi els requisits exigits en l'artícle 8 de la convocatòria.
Característiques: La realització d'estades a l'estrager del professorat universitari i investigador amb experiència i trayectòria professional acreditades, en una actuació dirigida a propiciar la mobilitat amb fins d'actualizació permanent. Els centres per al qual se sol·licita l'estada de mobilitat hauran d'estar situats a l'estranger i seran universitats i centres de recerca altament competitius en l'àrea científica del candidat.
Convocatòria: Convocatòria Extracte Ordre Ministerial
Informació: Web Ministeri  
  Preguntes freqüents
  Instruccions estades retroactives
Sol·licitud: Sol·licitud   Memòria del projecte
Termini: del 12 de juliol al 31 d'agost a les 14:00 h (hora peninsular)
Resolució: Resolució provisional   
  Resolució definitiva   
       
Documents: Certificat d'incorporació
  Memòria científica beneficiari
  Informe i certificat d'estada
  Modificació dates estada inci
  Comunicació renúncia

 

   Darrera modificació: