Càtedra Obra Social “La Caixa” d’Estudis sobre Desigualtats Socials

 

 

La Càtedra Obra Social “La Caixa” d’Estudis sobre Desigualtats Socials pretén ser un for d’anàlisi i debat sobre les desigualtats socials existents en la nostra societat. Es planteja com un òrgan estructural de la Universitat que dinamitzarà activitats acadèmiques pròpies de la nostra Universitat i de transferència del coneixement cap a la nostra societat, oferint a entitats externes la possibilitat de portar a terme activitats que donin resposta als seus objectius de responsabilitat social.


La Càtedra es presenta com una via d’intercanvi entre la Universitat i el seu entorn, amb el que es posarà de manifest la necessària interconnexió per compartir objectius i interessos comuns, respectant la idiosincràsia de cadascun dels agents en acció.

Tanmateix, vol ser un instrument que formalitzi i faci públic un acord de col·laboració d’ampli abast entre les entitats compromeses i que respongui a l’àmbit de les desigualtats socials, cercant les causes que les generen i destacant les conseqüències que provoquen en un important nombre de persones i de famílies i en el desenvolupament de la nostra societat i país. Una qüestió que és de màxim interès i que cal tractar, estudiar i analitzar en profunditat per informar, conscienciar, sensibilitzar i facilitar pautes i vies de tractament i de resposta.

La principal funció de la Càtedra seria la de potenciar activitats acadèmiques de formació, recerca i transferència de tecnologia i coneixement, els resultats de les quals han de revertir en la pròpia Universitat, en l’empresa co-partícip (Obra Social “La Caixa”) i en la societat a la qual es deuen, sempre relacionats amb l’àmbit de les desigualtats socials. Es pretén que la Càtedra sigui un instrument sòlid al servei de la nostra societat, en el que totes les qüestions tractades ho siguin de forma exhaustiva i rigorosa.

Les funcions a desenvolupar per part de la Càtedra seran:
 
  • La creació d’espais de reflexió i debat interns i externs, així com la difusió dels seus resultats, sobre la situació actual i evolució de les desigualtats socials, amb l’objectiu de conèixer de forma exhaustiva la realitat de la qüestió i la seva incidència en la nostra societat i país.
  • L’organització i desenvolupament d’activitats acadèmiques orientades a l’alumnat de la UdL mitjançant matèries de caire transversal, seminaris, conferències, jornades, etc. que no formin part de la docència reglada de la Universitat.
  • La definició de línies de treball orientades a la difusió del coneixement, en les que la recerca jugarà un paper transcendental. L’objectiu serà informar, conscienciar, sensibilitzar i orientar les accions i les vies d’actuació pel tractament i la solució de la problemàtica social objecte d’estudi.
  • L’acolliment de projectes de recerca, formació i assessorament.
  • La potenciació de col·laboracions amb entitats públiques i privades com a via de materialització de les funcions anteriorment destacades, per la realització de pràctiques curriculars i extra-curriculars dels estudiants i per l’impuls de treballs finals de graus i màsters i de tesis doctorals relacionats amb les desigualtats socials.
  • La Universitat de Lleida i l’Obra Social “La Caixa” podran introduir totes aquelles funcions i activitats que considerin oportunes i que s’englobin dins dels objectius fixats per la Càtedra.

DIRECTOR: Rafael Allepuz Capdevila.
 
Facultat de Dret, Economia i Turisme
Carrer Jaume II núm. 73-Campus de Cappont
25001 Lleida
catedradesigualtatssocials@udl.cat