Sala Multisensorial Snoezelen

Justificació i Objectius

El concepte Snoezelen parteix de la idea que, en l’entorn, trobem tot d’elements que activen els nostres òrgans sensorials, creant un conjunt de sensacions que les sales Snoezelen pretenen potenciar. Per fer-ho, aquests espais compten amb gran varietat d’aparells i eines que permeten treballar cadascun dels nostres sentits. Així doncs, mitjançant l’ús dels espais o sales d’estimulació Sensorial “Snoezelen” es pretén crear un medi que ajudi a la persona a assolir una major sensació de benestar, posant la tecnologia al seu servei per tal d’aconseguir una estimulació que li resulti agradable.

Malgrat l’ús de les Sales Snoezelen fou en un inici dirigit a persones amb diversitat funcional intel.lectual, diversos estudis han comprovat que també pot resultar beneficiós en molts altres perfils de participants. Diversos investigadors han observat millores en el to muscular en persones amb dificultats motores o van comprovar que en casos de demència també pot resultar beneficiós pel que fa a l’estat d’ànim i la conducta. Degut a l’estreta relació del Trastorn de l’Espectre Autista amb la sensorialitat i la comunicació, s’ha vist que aquestes sales poden tenir un gran potencial de millora en la conducta, comunicació i llenguatge.

A més a més del seu ús des d’aquesta dimensió terapèutica, darrerament les sales Snoezelen es contemplen també com un espai d’exploració sensorial que millori la motivació per als aprenentatges escolars.
Així doncs, l’estimulació multisensorial Snoezelen és una metodologia de treball que té aplicacions educatives i terapèutiques, amb l’objectiu de potenciar o mantenir les capacitats cognitives i d’adaptació socioemocional de la persona.

La FEPTS té com a objectiu oferir aquesta sala com un servei a la comunitat, possibilitant que les entitats educatives i socials del territori puguin utilitzar-la, ja sigui de forma puntual o periòdica.

A més a més, la FEPTS ha apostat per introduir aquesta metodologia tan a nivell formatiu en el pla d’estudis del alumnat com a nivell de recerca, oferint aquesta temàtica als seus alumnes de doctorat i màster, per la qual cosa la sala port ser de molta utilitat.

  • Visites puntuals en petit grup (5-6 persones) d’entitats educatives i socials com ara escoles bressol, escoles d’educació primària o serveis d’intervenció socioeducativa de la cartera de Serveis Socials.
  • Activitats d’estimulació multisensorial Snoezelen adreçades a persones amb dificultats cognitives, ateses en entitats com ara centres d’educació especial, entitats lúdic-esportives per a persones amb diversitat funcional, residències o centres de dia per a persones grans. En aquest cas, la periodicitat és regular (setmanal o quinzenal) i l’ús de la sala pot ser a nivell individual o en petit grup. Les persones han d’estar acompanyades pel seu professional de referència que és qui coneix a la persona. A la sala hi haurà sempre un professional que s’encarrega de la gestió tècnica dels diferents elements.

Els elements propis d’una sala multisensorial Snoezelen:

• Columna de bombolles
• Llit d’aigua
• Piscina de boles
• Puf vibratori
• Fibra òptica
• Projector
• Llum ultravioleta
• Pantalla i sistema audio integrat
• Taules de llum
• Barca propioceptiva
• Elements tàctils i olfactius
• Micròfon
• Controladors
• Sistema SHX d’activació i control integrat de tots els elements

Directora del Servei

   

Dra. Glòria Arque Fuste
Departament de Psicologia, Sociologia i Treball Social
Facultat Educació, Psicologia i Treball Social (FEPTS)
Avd Estudi General, 4
E.mail: fepts.salasensorial@udl.cat

 

 

Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social

Avinguda Estudi General, 4

Aula Aula 0.13

 

   Darrera modificació:

AVÍS: SERVEI DISPONIBLE A PARTIR DE 2024